ANALİZARAŞTIRMAHADİSKUR'ANSİYERTARİH

Türkiye’nin İlahiyat Birikimi ve Dinsel Söylemlerinden Seçme Video Arşivi / e-İlahiyat 2020

Prof. Dr. Ömer ÖZSOY hocamızın uzun bir mesai harcayarak eğitim amaçlı oluşturduğu çok kıymetli bir video listesini sizler için yayınlıyoruz. Bu listeyi özellikle okuma sıkıntısı çeken kardeşlerimiz, bilgi yönünden açıklarını kısa bir süre de ciddi bir şekilde kapatmak üzere değerlendirebilirler. Kullanımı da oldukça kolay olan bu listede ki videonun üzerine tıklamanız yeterli.

E-İLAHİYAT 2020
(Türkiye’nin ilahiyat birikimi ve dinsel söyleminden bir seçki – katkı sahiplerine teşekkürler) Derleyen: Ömer Özsoy

İslam’ın Doğuşu, Hz. Peygamber ve Raşit Halifeler Dönemi

Mehmet Azimli – Siyer Okumalarında Usûl – 2015
Mehmet Azimli – Hz. Peygamber’in Hayatını Anlama Sorunu – 2018
İhsan Süreyya Sırma – Günümüzde Hz. Muhammed’i Anlamak – 2016
İlber Ortaylı – Tarihçi Gözüyle Hz. Muhammed – 2017
Selahattin Polat – Hz. Peygamber’in Yaşadığı Yıllarda Dünya – 2015
Mustafa Fayda – Hz. Peygamber Döneminde Güney Arabistan – 2015
Adnan Demircan – Siyer Coğrafyası’nda Putperestlik İnancı – 2015
Mehmet Apaydın – Siyer Coğrafyasının İklim ve Bitki Örtüsü – 2015
Mehmet Azimli – Cahiliye’yi Farklı Okumak – 2016
Mustafa Öztürk – Cahiliye’den İslamiyete Kadın – 2013
Mehmet Görmez – Sünnet ve Usul – 2019
Mehmet Azimli – Asr-ı Saadeti Anlamak – 2019
İsrafil Balcı – Kuran ve Siyer – 2016
İsrafil Balcı – Geleneksel Siyer Anlayışımıza Kur’ani Bakış – 2013
Hasan Elik – Peygamber Algımızın Kur’an’daki Karşılığı – 2019
Mehmet Apaydın – Siyer Kronolojisi ve Tarihlendirme Problemleri – 2014
Mehmet Apaydın – Mekke Döneminin Kronolojisi – 2015
İsrafil Balcı – Vahyin Başlangıcı ve Risaletin İlk Yılları
Mehmet Azimli – İslam’ın Mekke Yılları – 2013
Mustafa Fayda – Rahib Bahira Hadisesi – 2015
Mehmet Apaydın – Medine Döneminin Kronolojisi – 2016
Mustafa Fayda – Hz. Peygamber’in Mesajında Evrensel Barış – 2018
Mehmet Azimli, Mustafa Öztürk – Hz. Peygamber’in Savaşları ve Cihad – 2014
Mustafa Fayda – Heyetler Yılı ve Gelen Heyetlerin Görüşmeleri – 2017
İsrafil Balcı, Ramazan Koyuncu – Miraç ve İsra – 2016
İsmail Hakkı Ünal – Kendi Lisanından Hz. Peygamber – 2017
Mehmet Azimli – Hz. Muhammed’i Farklı Okumak – 2017
Bünyamin Erul – Hz. Peygamber’i Anlama
Mustafa İslamoğlu – Peygamber Tasavvurumuz
Kaşif Hamdi Okur – İslam Hukukçularının Peygamber Tasavvuru – 2017
Mahmut Ay – Kelamcıların Peygamber Tasavvuru – 2017
İbrahim Maraş – İslam Filozoflarının Peygamber Anlayışı – 2016
Mehmet Özdemir – Başlangıcından Günümüze Batı’da Hz. Muhammed Tasavvurları – 2017
Mustafa Fayda – Hulefâ-yı Râşidîn Devri – 2014
Mustafa Fayda – Hz. Ebû Bekir ve Dönemi – 2018
Mustafa Fayda – Hz. Ömer ve Dönemi – 2018
Mehmet Azimli – Hz. Ömer’i Farklı Okumak – 2018
Ünal Kılıç – Hz. Osman ve Dönemi – 2018
Ünal Kılıç – Hz. Ali ve Dönemi – 2018
Mehmet Azimli – Hasan ve Muaviye’yi Farklı Okumak – 2018

İlk Karışıklıklar, İzleyen Çatışmalar ve Mezhepler

Adnan Demircan – İslam Tarihinde İlk Fitne
Ahmet Akbulut – İlk Dönem İslam Toplumunda Fikri Siyasi Değişim, Dönüşüm ve Farklılaşmalar
İlhami Güler – Din-Mezhep İlişkisi – 2018
M. Saim Yeprem – İslamiyette Mezhepler – 2016
Mustafa Öztürk – İslam’da Mezhepler – 2014
Ebubekir Sifil – İslam’da Mezhepler – 2016
Mehmet Kalaycı – Mezhebi Mensubiyetin Kimliksel Boyutu – 2016
Hasan Onat – Hariciliğin Teşekkülü ve Fikri Çerçevesi – 2019
Sönmez Kutlu – Mürcie’nin Teşekkülü, Görüşleri, Yayılışı ve İslam Düşüncesine Katkıları – 2019
Hasan Onat – Şiiliğin Oluşumu, Tarihsel Süreci ve Düşünce Sistemi – 2019
Osman Aydınlı – Mutezile’nin Oluşumu, Tarihsel Serencamı ve Temel Düşüncesi – 2020
Hüseyin Hansu – Mutezile Nasıl Bir Mezhepti? Kısa Tarihi ve Düşünsel Sistemi – 2018
Metin Özdemir – Mihne Sonrası Süreçte Sünni Kelamında Mutezile Eleştirileri
Muhyettin İğde – Karşı Mihne ve Mutezile Aleyhtarlığı
Mehmet Keskin – Eşariliğin Teşekkülü, Görüşleri ve Eşarilik İçerisindeki Farklılaşmalar – 2020
Sönmez Kutlu – Maturidiliğin Oluşum Süreci ve Temel Görüşleri – 2020
Şaban Ali Düzgün – Maturidi Geleneğin Teşekkülü – 2019
Mehmet Kalaycı – Ehl-i Sünnet’in Oluşum Süreci: Aṣḥābu r-reʾy ve aṣḥābu l-ḥadīs ̱Farklılaşması – 2020
Kaşif Hamdi Okur – Mezhepleşme Öncesi İctihâd Faaliyetleri
İsmail Hakkı Ünal – Buḫārī ve Ebū Ḥanīfe İhtilafları – 2016
Enbiya Yıldırım – Buḫārī’nin Bakışıyla Ebū Ḥanīfe ve Hanefiler – 2016
İlhami Güler – Ehl-i Sünnet Nedir – 2018
Mustafa Öztürk – Ehl-i Sünnet-Şia Polemikleri – 2017
Yusuf Gökalp – Zeydiye’nin Doğuşu,Tarihsel Süreci ve Günümüzdeki Durumu – 2019
Ali Avcu – İsmaililiğin Doğuşu, Fikri Yapısı ve Yayıldığı Bölgeler – 2019
Metin Bozan – Yezidiliğin/Ezidiliğin Teşekkülü, Görüşleri ve Tarihsel Süreçte Farklılaşmalar – 2019
M. Zeki İşcan – Babilik-Bahailiğin Doğuşu, Fikri Çerçevesi ve Peygamberliğin Devamı İddiası – 2019
Aytekin Şenzeybek – Nusayriliğin Dünü ve Bugünü
Ahmet Bağlıoğlu – Dürziliğin Doğuşu, Fikirleri ve Günümüzdeki Durumu
Mehmet Ali Büyükkara – Vahhabiliğin Ortaya Çıkışı ve Bugünkü Durumu – 2020
Adem Arıkan – Mezheplerin Coğrafi Dağılımı ve Nüfus Oranları – 2019

Kur’an Tarihi, Kur’an İlimleri ve Tefsir

İlhami Güler – Kuran’ın Mahiyeti Üzerine
Mustafa Öztürk – Farklı Kur’an Tasavvurları
Murat Sülün, Ömer Özsoy – Kur’an Vahyi I – 2018
Murat Sülün, Ömer Özsoy – Kur’an Vahyi II – 2018
Ömer Özsoy, Mehmet Akif Koç, Mehmet Ünal – Kur’an’ın Metinşelme Tarihi – 2015
Oğuzhan Tan – Kur’an’ın Arabiliği – 2020
Hasan Elik – Kur’an’ın Anlaşılmasında Metin-Muhatap İlişkisi – 2020
Şevket Kotan – Sahabenin Kur’an ve Tefsir Anlayışı – 2018
Mesut Okumuş – Kur’an’ın Kronolojik Okunuşu – 2018
Ömer Özsoy – Kur’an’la Aramızdaki Mesafeyi Aşmanın İmkan ve Sınırları – 2019
İlhami Güler – Kur’an ve Tarihsellik – 2016
Mustafa Öztürk – Tarihselcilik ve Yorum – 2015
Dücane Cündioğlu – Tarihselciliğin Eleştirisi – 2019
Mustafa Öztürk – Tefsirin Tanımı ve İzahı – 2013
Dücane Cündioğlu – Kur’an’ı Anlama’nın Anlamı – 2016
Mustafa Öztürk – Kur’an’ı Anlamaya Yönelik Söylemlerin Değeri – 2014
Halis Albayrak – Kur’an’la İletişim Üzerine – 2013
Mustafa Öztürk – Tefsirin Bir Usûlü Var mı? – 2015
Ahmet Yıldırım – Kur’an ve Hadise İşari/Batıni Yaklaşımlar – 2015
Mustafa Öztürk – Meâl ve Tefsirin Serencâmı – 2018
Mehmet Akif Koç – Tefsir Literatürünün Tarihsel Gelişimi – 2015
Mustafa Öztürk – İslam Tefsir Tarihindeki Ana Akımlar – 2013
Mustafa Öztürk – Tefsirde Kaynak Olarak Hadis, Sünnet ve Siyer – 2016
Mustafa Öztürk – Tefsirde İsrailiyatın Vazgeçilemezliği – 2014
Mustafa Öztürk – Tefsir Tefsir İçin mi Toplum İçin mi? – 2014
Mustafa Öztürk – Kur’an Yorumunda Bağlam – 2017
Mahmut Aydın – Kur’an’ın Anlaşılmasında Arap Hristiyanlığı
Hasan Elik – Kur’ana Çağdaş Yaklaşımlar ve Sorunları – 2016
Mustafa Öztürk – Son Dönem Kur’an Okumalarının Genel Kritiği
Murat Sülün – Türk Toplumunun Kur’an Kültürü – 2018
Bayraktar Bayraklı – Kur’an’ın Getirdikleri – 2017
Murat Sülün – 41 Temsil ile Kur’an-ı Kerim Gerçeği – 2017
Mustafa Öztürk – Kıssaların Dili – 2018
Hayri Kırbaşoğlu, İhsan Eliaçık, İhami Güler – Kur’an’da Cihad, Savaş ve Dinde Zorlama – 2015
Hasan Elik – Kur’an’da İbadet-Ahlak İlişkisi – 2017
Mustafa Öztürk – Yaratılış ve Evrim Meselesinin Kur’an Açısından Değerlendirilmesi – 2015
Mehmet Okuyan – Kuran’da Ayet Kavramı – 2016
Zeki Bayraktar – Kuran’da Nebī ve Resūl Kavramları – 2015
Bayram Kanarya – Faḍāʾilu l-Ḳurʾān Rivayetlerinin Sıhhati – 2016

İslam Düşünce ve Medeniyetinin Tarihsel Serüveni

Şinasi Gündüz – İslam Düşüncesinin Ortaya Çıktığı Zemin
Ömer Türker – İslam Düşüncesinin Teşekkülü ve Dini İlimlerin Ortaya Çıkışı – 2019
İbrahim Halil Üçer – İslam Düşüncesinin Teşekkülü ve Gelişimi: Dönemler ve Problemler – 2019
Mehmed Said Hatiboğlu – İslam Düşüncesinin Oluşumunda Hz. Peygamber’in Rolü – 2019
Mehmed Said Hatiboğlu – Kültürel Mürasımızı Tenkid Zarureti – 2014
Ahmet Keleş – Sahabe ve Tabiin Toplumunun Düşünce Yapısı
Mehmet Özdemir – Endülüs Medeniyeti – 2017
Ahmet Akbulut – Müslüman Geleneğinde Önemli Kırılma Noktaları
Burhanettin Tatar – İslam Düşüncesinin Mahiyeti ve Özgünlüğü Üzerine
Burhanettin Tatar – İslam Düşüncesinin Temel Meseleleri
İlhami Güler – İslam Düşüncesinin Bazı Problemleri – 2017
İlhan Kutluer – İslam Entelektüel Geleneğinin Yapısı ve Günümüzdeki Anlamı I – 2012
İlhan Kutluer – İslam Entelektüel Geleneğinin Yapısı ve Günümüzdeki Anlamı II – 2012
Sönmez Kutlu – İslam Düşüncesinde Tarihsel Din Söylemlerinin Zihniyet Analizi
Mehmet Görmez – İslam Kültür ve Medeniyetinde Hadis ve Sünnet – 2018
Oğuzhan Tan – Geleneğin Üç Formu: Sünnet, Mezhep ve Örf – 2019
Ali Bardakoğlu – Fıkıh Çözüm mü Üretiyor Sorun mu?
H. Yunus Apaydın – İslam Düşüncesinde Gelenekçi Zahiri Eğilimler
Sönmez Kutlu – İslam Düşüncesinde Akılcı Eğilimler
İbrahim Aslan – Dinde Makuliyet Savunusu: Maturidi ve Mutezili Çabalar
Ali Avcu – İslam Düşüncesinde Batınî-İrfanî Eğilimler
Ahmet Yıldırım – Kur’an ve Hadise İşari/Batıni Yaklaşımlar – 2015
Sönmez Kutlu – Kurtarıcı (Mehdi-Mesih) İnanışının Ortaya Çıkışı ve Tipolojileri – 2019
Davut Tekin – Hz. İsa’nın Nüzulü İle İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi – 2015
Abdülaziz Bayındır – Kıyamet Alametleri Tasavvuru – 2020
Osman Bilen – Milliyetçilik, Ulusalcılık ve Sapmalar – 2013
Ahmet Hadi Adanalı – Osmanlı Kelamcıları ve Aksiyomatik Kelam Arayışı – 2016
Ahmet Yaşar Ocak – Osmanlı İmparatorluğu ve İslam – 2017
Mehmet Akif Aydın – Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Hukuki Değişim – 2019
İlhami Güler – Geleneksel Sünnilik ile Batı Arasında İslam’ın Serüveni – 2018
Beşir Eryarsoy – Çeviri Faaliyetleri ve Türkiye’deki Etkileri – 2018
Turan Koç – İslam Estetiği – 2018
İhsan Fazlıoğlu – İslam Dünyasında Matemetiksel Bilimlerin Ortaya Çıkışı – 2019
Mimar Sinan Genim – Cami Mimarisinin Gelişimi ve İstanbul Camileri – 2016
Uğur Derman – Türk Hat Sanatı – 2016

İslami İlimlerin Doğuşu, Kaynakları ve Yöntemleri

Alparslan Açıkgenç – Bilim Felsefesi Açısından Bilimlerin Sınıflandırılması
Ayhan Çitil – İslam Düşünce Geleneğinde Bilimlerin Birliği ve Tasnifi I
Ayhan Çitil – İslam Düşüncesi Geleneğinde Bilimlerin Birliği ve Tasnifi II
İlhami Güler – Dini Olanın ve Olmayanın Epistemolojisi
Ahmet Yıldırım – İslami Gelenekte Rüyanın Yeri – 2014
İhsan Fazlıoğlu – Klasik Dönem İslam Temeddününde Felsefe-Bilim Yöntemlerinin Teşekkülü
Gürbüz Deniz – Felsefenin İslam Dünyasına Girişi – 2019
Mehmet Aydın – İslami İlimler ve İslam Felsefesi
Ahmet Arslan – İslam’da Din Felsefe İlişkileri – 2019
Dücane Cündioğlu – Felsefe-Din: Çatışır mı, Uzlaşır mı? – 2017
Sait Reçber – İslami İlimlerde Yöntem – 2019
Mehmet Görmez – İslami İlimlerde Usûl Geleneği I
Mehmet Görmez – İslami İlimlerde Usûl Geleneği II
Tahsin Görgün – İlimlerin İhyası ve Usûl Sorunu – 2020
M. Emin Eren –Ehl-i Hadisin İlim Anlayışı – 2016
Kaşif Hamdi Okur – Fıkıh Usûlü: Mahiyet ve İşlev
Ahmet Yaman – Fıkhın Oluşum Sürecinde Hukuk Siyaset İlişkisi
Şamil Dağcı – Fıkıh Literatürünün Oluşum Süreci – 2015
İbrahim Çalışkan – İslam Hukuk Literatürünün Tarihsel Gelişimi – 2015
Ali Bardakoğlu – Ahlak-Fıkıh İlişkisi
Mehmet Erdoğan – Beslenme Fıkhı: Yiyecek ve İçeceklerde Helal ve Haramlar – 2019
Hasan Hacak – İslami İlimlerin Doğuşu ve Usûl-i Fıkh’ın Kelam İlimleriyle İlişkisi
Hüseyin Atay – Kelam İlmi – 2013
İbrahim Aslan – Kelam Literatürünün Oluşumu – 2015
Şaban Ali Düzgün – Kelam Literatüründe Dönemlendirme – 2016
Mustafa Öztürk – Tefsirin Tanımı ve İzahı – 2013
Mehmet Akif Koç – Tefsir Literatürünün Tarihsel Gelişimi – 2015
Mustafa Öztürk – Tefsirde Kaynak Olarak Hadis, Sünnet ve Siyer – 2016
Ali Dere – Hadis Literatürünün Oluşumu – 2015
Mehmet Hayri Kırbaşoğlu – Hadis Literatrünün Tarihsel Gelişimi – 2015
Recep Göktaş – Hadis Tarihine Hadis Cüzlerinden Bakmak – 2016
Mehmet Hayri Kırbaşoğlu – Hadis Tarihini Yeniden Yazmak – 2014
Mehmet Sait Toprak – Talmud ve Hadis – 2015
Adem Apak – Tarih İdealize Edilebilir mi? (Geçmişten Günümüze)
Mehmet Çelik – Tarih Felsefesi Açısından Tarihi Anlama ve Yorumlama Problemleri I
Mehmet Çelik – Tarih Felsefesi Açısından Tarihi Anlama ve Yorumlama Problemleri II
Mustafa Fayda – Tabakat Kitaplarının Bir Değerlendirmesi – 2014
Mustafa Fayda – Siyerin Kaynakları I – 2013
Mustafa Fayda – Siyerin Kaynakları II – 2013
Ahmet Yaşar Ocak – Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Zihniyet, Düşünce ve Kültür Tarihçiliği – 2017
Kürşat Demirci – Dinler Tarihine Giriş
Mustafa Kara – Bir İlim Olarak Tasavvufun Doğuşu ve Usûl Üzerine
Ekrem Demirli – Sünni Tasavvufun Teşekkülü ve Tedvin Dönemi

Çağdaş Dünyada İslam ve Müslümanlar

Ali Bardakoğlu – Kendimizle Yüzleşme – 2017
Vehbi Başer – Dünyanın Bozulan Büyüsü: Dindarlıklar, İdeolojiler ve Sekülerleşme
Necdet Subaşı – Yeni Bilme Biçimleri
İlhami Güler – Modern Dünyada Dini Bilginin Aktüel Değeri – 2018
Burhanettin Tatar – Hermenötik (Yorum Bilim) ve Sosyal Bilimler – 2016
Mehmet Sait Reçber – Akıl-İman İlişkisi – 2015
Ahmet Arslan – Din, Ateizm, Agnostisizm, Deizm – 2018
Celal Türer – ‘Metafiziksel İyi’den ‘Değer’e Ahlakın Yolculuğu – 2019
Dücane Cündioğlu – Fiziksiz Metafizik: Bir Teoloji Eleştirisi – 2017
Mevlüt Uyanık – Müslüman Aklın Eleştirisi – 2018
İlhami Güler – Değişim, Dinamizm ve Din: Kur’an’da Toplumsal Değişme Olgusu
Mehmet Ali Büyükkara – Dini Aşırılığın İki Yüzü: Tekfircilik ve Mezhepçilik – 2018
Hayrettin Karaman – Güncel Meseleleri Fıkhetme Metodumuz – 2016
Mustafa Öztürk – Kur’an’ı Anlamaya Yönelik Söylemlerin Değeri – 2014
Mehmet Görmez – Sünnet’in Otoritesi
Ahmet Keleş – Sünnet’in Güncellenmesi – 2015
Ayşe Böhürler – İslam, Siyaset ve Kadın
İlhami Güler – Savaş ve Barış Arasında İslam – 2017
M. Saim Yeprem – Günümüz Şartlarında Dinin Temel Metinleri Nasıl Anlaşılmalı
Hayrettin Karaman – Islah, Tecdid ve İslamcılık – 2018
İlhami Güler – Sünniliğin Eleştirisi – 2019
Mehmet Hayri Kırbaşoğlu – Üçüncü Yol Mukaddimesi – 2017
Mehmet Görmez – Alim Kimdir?
Azmi Özcan – Sömürgecilik ve Kimlik – 2019
Cihan Aktaş – Toplumsal Cinsiyet Huzursuzluğu
İhsan Eliaçık – İslam’da Kadın Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar – 2018
Hidayet Şefkatli Tuksal – Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları
Mustafa Öztürk – Günümüz İslam Düşüncesinin Sorunları – 2017
Dücane Cündioğlu – İslam ve Modernite (Keşf-i Kadim & Vaz-ı Cedid) – 2015
Ebubekir Sifil – Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi – 2015
Ramazan Yıldırım – Hilafetin İlgası Sonrası Arayışlar – 2019
Hayrettin Karaman – Ulustan Ümmete – 2013
Sönmez Kutlu – İslami Uyanıştan Mezhebi Uyanışa: Tevhidden Tefrikaya
Cengiz Tomar – Ortadoğu’nun Yok Olan Kültürel Mirası – 2018
Azmi Özcan, Mehmet Akif Okur – Ortadoğu’nun Genetiği – 2019
İsmail Kara – Cumhuriyet Dönemi Din-Siyaset İlişkisi – 2015
Alev Erkilet – Kentsel Dönüşümün Toplumsal Maliyeti
Şaban Ali Düzgün – Buhran Zamanlarında Din
İlhami Güler – Din Dilinin Tabiatı Üzerine – 2017

İz Bırakan İsimler ve Eserler

İsmail Çalışkan – Haṣan Baṣrī (ö. 728) – 2017
Sıddık Korkmaz – İmam Caʿfer Ṣādıḳ (ö. 765) – 2018
İsmail Hakkı Ünal – İmam Ebū Ḥanīfe (ö. 767) – 2017
Mehmet Evkuran – İmam Ebū Ḥanīfe (ö. 767) – 2017
Mehmet Akif Koç – Muḳātil b. Suleymān’ın (ö. 767) et-Tefsīr el-Kebīr Adlı Eseri – 2018
Mustafa Fayda – İbn İsḥāḳ (ö. 767) ve Sīretu Rasūlillāh Adlı Eserı – 2013
Ali Dere – İmam Mālik (ö. 795) – 2017
Ali Dere – İmam Mālik’in (ö. 795) el-Muvaṭṭaʾ Adlı Eseri – 2018
Şamil Dağcı – İmam Şāfiʿī (ö. 820) – 2017
İbrahim Çalışkan – Muḥammed b. İdrīs eş-Şāfiʿī’nin (ö. 820) er-Risāle Adlı Eseri – 2017
Mustafa Fayda – Vāḳidī’nin (ö. 823) Meġāzī’si ve İbn Saʿd’ın (ö. 845) Ṭabaḳāt’ı – 2013
Zübeyir Bulut – İmam Aḥmed İbn Ḥanbel (ö. 855) – 2017
M. Hayri Kırbaşoğlu – Buḫārī’nin Hayatı, Eserleri ve Görüşleri – 2015
Mehmed Said Hatiboğlu – Buḫārī ve el-Cāmiʿu ṣ-Ṣaḥīḥ Adlı Eseri – 2015
Hayri Kırbaşoğlu – Buḫārī ve el-Cāmiʿu ṣ-Ṣaḥīḥ Adlı Eseri – 2015 Türkiye Hadis Meclisi 46. Oturum 20 Kasım 2015 Buhari ve Sahih’i
Kamil Çakın – Buḫārī’nin Otoritesini Kazanma Süreci – 2016
Hayri Kırbaşoğlu – İbn Ḳuteybe’nin (ö. 889) Teʾvīlu Muḫtelifi l-Ḥadīs ̱Adlı Eseri – 2018
Metin Özdemir – İmam Eşʿarī (ö. 935) – 2017
Mehmet Evkuran – İmam Māturīdī (ö. 941) – 2017
Şenol Korkut – Fārābī (ö. 950) – 2017
Hasan Hacak – Caṣṣāṣ’ın (ö. 981) el-Fuṣūl fi-l-Uṣūl Adlı Eseri – 2019
Mehmet Evkuran – Kadı ʿAbdulcabbār (ö. 1024) – 2017
Müfit Selim Saruhan – İbn Miskeveyh (ö. 1030) – 2017
Ahmet Kamil Cihan – İbn Sīnā (ö. 1037) – 2013
Özden Kanter – Rāġıb İsfahānī (ö. 1109) – 2017
Şamil Öçal – Ġazālī (ö. 1111) – 2017
Şaban Ali Düzgün – Ebū l-Muʿīn en-Nesefī’nin (ö. 1114)
Tabṣıratu l-Edille fī Uṣūli d-Dīn Adlı Eseri – 2018
Enver Arpa – Zemaḫşerī (ö. 1144) – 2017
Gürbüz Deniz – İbn Ruşd (ö. 1198) – 2018
Eşref Altaş – Faḫruddīn Rāzī (ö. 1209) – 2019
Murat Demirkol – Naṣīruddīn Ṭūsī (ö. 1274) – 2017
M. Said Özervarlı – İbn Teymiyye (ö. 1328) – 2018
Tuncer Namlı – Şaṭıbī (ö. 1388) – 2017
Bünyamin Erul – Zerkeşī’nin (ö. 1392) el-icābe li-Īrādi mā-stedrekethu ʿĀʾişe ʿalā ṣ-Ṣaḥābe Adlı Eseri – 2018
Kadir Canatan – İbn Ḫaldūn (ö. 1406) – 2017
Mehmet Akif Aydın – Aḥmed Cevdet Paşa (ö. 1895) – 2018
Hamza Türkmen – Cemāleddīn Afġānī (ö. 1897) – 2017
Hamza Türkmen – Muḥammed ʿAbduh (ö. 1905) – 2018
Mehmet Hanefi Bostan – Saʿīd Ḥalīm Paşa (ö. 1921) – 2018
Cevdet Kılıç – Muḥammed İḳbāl (ö. 1938) – 2018
İbrahim Maraş – Mūsā Cārullāh (ö. 1949) – 2017
Tuncer Namlı – Muḥammed Ṭāhir Bin ʿĀşūr (ö. 1973) – 2017
Ahmet Keleş – Fazlur Rahman (ö. 1988) – 2018
Adem Apak – Muḥammed Ḥamīdullāh (ö. 2002) – 2018
Tepkinizi İfade Edin
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

* Kaynak belirtmek suretiyle alıntı yapılabilir.
* Yazarın düşüncesi, sitenin genel düşüncesinden farklı olabilir (Düşünce farklılığı zenginliğimizdir).
* Yazının tüm sorumluluğu yazarın şahsına aittir.

4.4 8 Oy
Gönderiyi Puanla
Abone ol
Bildir
guest
7 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları gör
kadir
kadir
3 yıl önce

Listede birilerinin kitaplarını mühürleyip sakıncalı olarak gördüğü bazı isimlerin de yer alıyor oluşunu diline dolayanlar olacaktır elbette. Ama sözü dinleyip güzeline tabi olmayı düstur edinenler için istifade edilir emek mahsulü bir çalışma olmuş. Allah ecrini artırsın inşallah. Tahsili diploma olarak görmeyenler için sivil üniversite…

Aynur ERYİĞİT BADER
Aynur ERYİĞİT BADER
3 yıl önce

Güzel bir çalışma olmuş, emeğinize sağlık.

Yilmaz Kaplan
Yilmaz Kaplan
3 yıl önce

Tebrik ediyorum,güzel bir çalışma olmuş…inşaallah istifade edeceğiz….

İsmail Köksal
İsmail Köksal
3 yıl önce

Önyargısız bir şekilde izleyip istifade edilebilir. Büyük bir birikim bir araya getirilmiş. Emeği geçenleri tebrik ederim.

İbrahim Emiroğlu
İbrahim Emiroğlu
3 yıl önce

Emeği geçenleri tebrik ederim
Mantık
Islam Felsefesi ve Ahlak eklenmeli.

Arzu
Arzu
2 yıl önce

Arada sırada bir güncellense fena olmaz. Özellikle son dönemde salgından sonra çok fazla nitelikli yeni içerikler oluşturuldu youtube de.

Abdullah
Abdullah
2 yıl önce

Maşallah güzel çalışma. Konu başlıkları çok ilgi çekici gözüküyor.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
7
0
Düşüncelerinizi bildirmek ister misiniz, lütfen yorum yapınx