ARAŞTIRMAKUR'AN

Kur’an’ı Anlama Üzerine Tavsiye Kitaplar

Kur’an-ı Anlama Yöntemi Tefsir Usulü – Mustafa İslamoğlu

Çok Anlamlılık Bağlamında Kur’an Sözlüğü – Mehmet Okuyan

Konulu Tefsir Metodu – Şahin Güven

Kur’an’ın Metinleşme Süreci – Ziya Şen

Kur’an’a Giriş – Abdullah Draz

İslam’ın Kurucu Metni  Kur’an Araştırmaları – Hayri Kırbaşoğlu

Kur’an ve Aşırı Yorum – Mustafa Öztürk

Kur’an, Tefsir ve Usul Üzerine – Mustafa Öztürk

Problemler, Tespitler, Teklifler – Mustafa Öztürk

Sözlü Kültür’den Yazılı Kültüre Kur’an – Süleyman Gezer

Kur’an’daki Deyimler ve Zemahşeri’nin Keşşaf’ı – Abdulcelil Bilgin

Kur’an’ı Kendi Tarihinde Okumak – Prof. Dr. Mustafa Öztürk

Kur’an’ın Mu’tezili Yorumu – Prof. Dr. Mustafa Öztürk

Kur’an’da Anlatım Sanatı El-Fennu’l-Kasasi – M. Ahmet Halefullah

Kur’an Meallerindeki Anlatım Bozuklukları – Abdulcelil Bilgin

Kimlik ve Kitab İlişkisi Bağlamında İlk Dönem Kur’an Tasavvuru ve Dönüşümü – Selim Türcan

Dilbilimsel Tefsir ve Kur’an’ı Anlamaya Katkısı – Mustafa Karagöz

Kur’an’ın Filolojik Yorumu  – Tarihsel Gelişim ve Sorunlar – İsmail Aydın

Klasik Nesih Teorisi ve Çağdaş Tefsirciler – Davut İltaş

Kadi Abdulcebbara Göre Aklın ve Dilin Sınırlarında Kur’an – İbrahim Aslan

Kur’an Dili ve Retoriği – Mustafa Öztürk

Kıssaların Dili – Prof. Dr. Mustafa Öztürk

Kur’an, Vahiy, Nüzul – Mustafa Öztürk

Ana Konularıyla Kur’an – Prof. Fazlur Rahman

Kur’an’da Sembolik Dil – Ömer Faruk Yavuz

Kur’an’da Vahiy – Abdülgaffar Aslan

Kur’an’ın Bilimsel Yorumu – Süleyman Gezer

Siyasal Tefsirin Oluşum Süreci – İsmail Çalışkan

Ku’an’ı Anlamada Bağlamın Rolü ve Meallerdeki Bağlamsal Sorunlar – Fatih Tiyek

Kur’an da Tebliğ ve Eğitim Psikolojisi – Mehmet Şanver

Kur’an’ın Üslubu ve Tekrarlar – Erdoğan Baş

İlk Ahit Elestü bi Rabbiküm Kalu Bela – Şemsettin Işık

Kur’an ve Hayat – Celaleddin Vatandaş

On İki Emir İsra Suresi Işığında Kur’an Edebi – Abdullah Yıldız

Esenlik Yurdunun Çağrısı – Celaleddin Vatandaş

Kur’an ve Şefaat Üslub ve Semantik Açıdan – Yaşar Düzenli

Tefsir Üzerine – İbn Teymiyye

Kur’an’a Giriş –  Muhammed Abid El-Cabiri

Kur’an’ı Anlamak İlahi Vahyin Tarihe Açılımı – Şinasi Gündüz

Mezhebi Aidiyetin Tefsirdeki İzdüşümleri (Eş’ariyye ve Mu’tezile Örneği) – Yrd. Doç. Dr. Süleyman Narol

Şii / Usuli Geleneğin Kur’an Yorumu (Şerif Murtaza Örneği) – Dr. Mehmet Zülfi Cennet

Kur’an ve Muhtevası  Tematik ve Sistematik Bir İnceleme – Dr. Hasan Yılmaz

Kur’an’ın Temel Hedefi – Şehmus Demir

Kur’an ve Nesh Problemi – Talip Özdeş

Kur’an Muhtevası ve Yorumu – Muhammed Vehbi Dereli

Kur’an’ın Tarihsel ve Evrensel Okunuşu – Prof. Dr. Mevlüt Uyanık

Tefsirde Yanılgı Sebepleri ve Bunlardan Korunma Yolları – Muhammed Vehbi Dereli

Esbab-ı Nüzul – Abdulfettah El Kadi

Nüzulünden Günümüze Kur’an ve Müslümanlar – Prof. Dr. M. Zeki Duman

Zemahşeri’nin Tefsirdeki Yeri – Enver Arpa

Problematik Açıdan Kur’an-Sünnet İlişkisi – Muhammed Vehbi Dereli

Konularına Göre Kur’an (Sistematik Kur’an Fihristi) – İlhami Güler , Dr. Ömer Özsoy

Kur’an Coğrafyası – Prof. Dr. Ali Akpınar

Hurifilik ve Kur’an – Mustafa Ünver

Kur’an’ın Anlaşılmasında Kıraat Farklılıklarının Rolü – Mehmet Ünal

Vahiy Gerçeği – Prof. Dr. M. Zeki Duman

Kur’an’ın Nüzul Süreci – Mehdi Bazergan

Kur’an’a Bakış – Dr. Ali Şeriati

Kur’an’a (Bilimsel-Filolojik-Pratik) Yaklaşımlar – J.J.G. Jansen

Kur’an Çalışmalarında Yöntem – Doç.Dr. Mustafa Müslim

Kur’an’ı Anlama Usulü – Dr. Fatih Orum

Kur’an Işığında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar – Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır

Ayetler ve İşaretler – Hüseyin Kerim Ece

Kuran’ın Ana Konuları – M. Sait Şimşek

Kur’an Kıraatı – Siraceddin Öztoprak

Kur’an ve Tarihselcilik – Dr. Şevket Kotan

Kur’an’ın İnsan Modeli – İyiler ve Daha İyiler – Hüseyin K. Ece

Kur’an’da Toplumsal Sınanma – Ahmet Küçük

Kur’an Nasıl Bir Kitaptır – Prof. Dr. M. Halil Çiçek

Kur’an’dan Eskimez Ölçüler – Hüseyin K. Ece

Modernleşme Sürecinde Kuran ve Müteşabihler – Ahmet Baydar

Kur’an ve Mekke – Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük

Kur’an’ın İlk Kadın Yorumcuları – Serpil Başar

Hıristiyan Dünyasında Kur’an Karşıtı Söylemin Tarihsel Kökleri – Hüseyin Yaşar

Kur’an Tarihi – Muhammed Mustafa el-A’zami

Alman Oryantalizminde Kur’an’a Bakış – Hüseyin Yaşar

Din Dili ve Mecaz – Dr. Necdet Çağıl

Kur’an’a Yaklaşımlar / Çağdaş İslam Düşüncesinde – Fethi Ahmet Polat

Kuran Tercümelerinde Yöntem Sorunu – Halil Hacımüftüoğlu

Kur’an’ın Yeniden Yorumlanması

Batı’yla Münasebetin Kur’an Yorumuna Yansımaları – Şehmus Demir

Kur’an’da Sembolik Anlatımlar -Necmettin Şahinler

Kur’an Yazıları Hakikatin Tarihe Tecellileri – Prof. Dr. Sadık Kılıç

Kur’an ve Sünneti Anlamanın Temel İlkeleri – Mustafa El-Adevi

Kur’an’ın Sünni ve Şii Yorumu  İbn Atıyye ve Tabresi Örneği – Mustafa Şentürk

Kur’an’ın Dilleri  Kur’an’da Arapça Olmayan Kelimeler – Semih Ebu Muğuli

Kuranda Nefs Kavramı – Ahmet Ögke

İlahi Kelamın Tabiatı (Sözden Yazıya) – Dr. Necdet Çağıl

Kur’an İlimleri – Muhammed Ali Es-Sabuni

Kur’anda Bilgi Kavramsal Çerçeve – Bilgi Türleri – Musa Bilgiz

Kur’an’da İmtihan – Süleyman Kara

Kur’anda Müşkil Ayetler – Mahmud Ebi’l Hasen en-Nisaburi

Kur’an’ı Nasıl Okuyalım – Prof. Muhammed Kutub

Kur’an’ı Nasıl Anlayalım – Ebu’l Ala Mevdudi

Kur’an Işığında Belagat Dersleri Beyan İlmi – Fatma Serap Karamollaoğlu

Kur’an’ın Edebi Dili Lafız-Ma’na Uyumu – Dr. Fadıl Salih es-Samarrai

Kur’an Terimleri Sözlüğü – Mukatil B. Süleyman

Akıl ve Kur’an’ı Anlamak – Haris el-Muhasibî

Kur’an Işığında Belagat Dersleri Bedi’ İlmi – Fatma Serap Karamollaoğlu

Meani İlmi / Kur’an Işığında Belagat Dersleri – Fatma Serap Karamollaoğlu

Kur’an’ı Kerim’de İman-Ahlak İlişkisi – Ömer Aydın

Arab Dili’nde ve Kur’an’da Farklar Sözlüğü – Ebu Hilal el-Askeri

Kur’an Sözlüğü – J. Penrice

Kur’an Kavramları – Muhammed Esed

Bir Zındık Uydurması Ğaraniq Safsatası Kur’an’a ve Peygamber’e Çirkin İftira – Aksekili Ahmed Hamdi

Konulu Tefsire Giriş – Prof. Dr. Muhsin Demirci

Sonsuz Mucize Kur’an – Prof. Dr. İsmail Karaçam

Kur’an-ı Kerim Açısından İman Amel İlişkisi – Murat Sülün

Yedi Harf ve Kıraatler – Prof. Dr. Abdurrahman Çetin

Kur’an ve Yorum – Prof. Dr. Muhsin Demirci

Kur’an’a Göre İnsan ve Sorumlulukları – Prof. Dr. Muhsin Demirci

Kur’an’dan Evrensel İlkeler – Prof. Dr. Muhsin Demirci

Kur’an Kılavuzu – Murat Sülün

Kur’an Kıssaları – Muhammed Abay

Klasik Modernizmde Kur’an’a Yaklaşımlar – Yrd.Doç.Dr. İsmail Albayrak

Kur’an’da Sosyal Gerçeklik  Nas-Olgu İlişkisi Bağlamında – Prof. Dr. Muhsin Demirci

Kur’an’da Cehalet Kavramı – Mustafa Akman

Kur’an Ne Diyor? Biz Ne Anlıyoruz? – Murat Sülün

Kur’an Tarihi – Prof. Dr. Muhsin Demirci

Kur’an’da Toplumsal Düzen – Prof. Dr. Muhsin Demirci

Kaynak : http://kuranarastirmalari.com/

Tepkinizi İfade Edin
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

* Kaynak belirtmek suretiyle alıntı yapılabilir.
* Yazarın düşüncesi, sitenin genel düşüncesinden farklı olabilir (Düşünce farklılığı zenginliğimizdir).
* Yazının tüm sorumluluğu yazarın şahsına aittir.

0 0 Oy
Gönderiyi Puanla
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları gör

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
0
Düşüncelerinizi bildirmek ister misiniz, lütfen yorum yapınx