YAZILAR

CİHAD NEDİR?

CİHAD sözcüğü CEHD sözcüğünün türevlerinden olup, MÜAFALE babından mastardır.

CÜHD olarak okunuşu da söz konusu olan CEHD sözcüğü, AĞIR YÜK TAŞIYAN HAYVANIN GÖSTERDİĞİ ÇABA’yı anlatmak için türetilmiştir ve dolayısıyla sözcüğün esas anlamı TAKAT demektir.

MÜFAALE babı, İŞTEŞLİK ifade ettiği için, konumuz olan CİHAD sözcüğü de ;

KARŞILIKLI OLARAK GAYRETLEŞMEK anlamına gelir..

Diğer bir ifadeyle CİHAD ;

KARŞI TARAFIN GÜCÜNE KARŞI GÜÇ KULLANMAK GÜÇ İLE MUKABELE ETMEK demektir.

(kaynak olarak bknz ; Lisan ül Arab; c:2, s:239, 240 “chd” mad. ve Tac ül Arus; c:4, s:407 “chd” mad.)

CİHAD sözcüğü gibi bu sözcüğün türediği CEHD sözcüğü de MÜCTEHİD, MÜCADELE, İCTİHAT gibi türevleri ile Türkçeye geçmiş bir sözcüktür ve yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda CEHD sözcüğünü;

GAYEYE ULAŞMAK İÇİN YÜK ALTINDA GÖSTERİLEN GAYRET olarak anlamlandırmak mümkündür.

KUR’AN’da 41 kez yer alan CİHAD sözcüğünün ifade ettiği kavram, İslâm dininin temel sabitelerinden biridir.

GÜNÜMÜZ ŞARTLARINA GÖRE DE ;

Kur’an BİLGİ ile, MAL ile, DİL ile, BEDEN ile yerine getirilir.

Daha açık şekilde söylemek gerekirse CİHAD ;

ALLAH TARAFINDAN KULLARINA VERİLMİŞ OLAN BEDENİ MALI ZİHNİ VE KUVVETLERİ ALLAH YOLUNDA KULLANMAK YANİ KUR’AN’I ANLAMAK, ANLATMAK, YAŞAMAK, YAŞATMAK, YAYMAK İÇİN KUVVET HARCAMAK demektir ve bu da BİLGİ, BEDEN ve MAL ile yapılır ..

FAKAT HERNEDENSE CİHAD DENİLDİĞİNDE AKLA GELEN İLK ŞEY SAVAŞMAK OLMUŞTUR VE BU KONUDA BİR ÇOK RİVAYET TÜRETİLMESİNE KARŞIN MAL İLE CİHAD HEP ARKA PLANDA TUTULMUŞTUR MAL CANIN YONCASI OLDUĞUNDAN OLABİLİRMİ DERSİNİZ ? ..

Oysaki CİHAD sözcüğünün anlamında ADAM ÖLDÜRMEK, DÜŞMANI YOK ETMEK, ORTADAN KALDIRMAK anlamı yoktur..

KUR’AN’A PARALEL BİR HADİS’İ ŞERİF’DE İSE ;

Müşriklere karşı mallarınızla canlarınızla ve dillerinizle cihad edin.

(Ebû Dâvud Cihad 18 hadis no: 2504; Nesâî Cihad 1 2 48)

ÖLME ve ÖLDÜRME = (savaş), KUR’AN’da, KITAL ve MUHAREBE ifadeleriyle yer almıştır.

CİHAD’ın her zaman yapılmasını isteyen Rabbimiz savaşa ise ANCAK ŞARTLAR OLUŞUNCA, yani FİTNEYİ yok etmek, ZULÜM ve FESADI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN İZİN VERMİŞTİR..

İntikam, yağma, kişileri zorla İSLAM’a sokma gibi amaçlarla savaş yapılamayacağı, Hacc suresinin 39. ayetinden ve diğer kıtal ve muharebe ayetlerinden açıkça anlaşılmaktadır..

HAC SURESİ 39. AYET ..
Kendilerine savaş açılan kimselere savaş izni verildi.
Çünkü onlar zulme uğratıldılar. Hiç şüpheniz olmasın ; ALLAH onlara yardım ulaştıracak güçtedir

CİHAD’ın en güzeli ve en muteberi, İLİM ile yapılanıdır.

ÇÜNKÜ DÜNYADAKİ BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN SEBEBİ CEHALETTİR.

HAKK’a ulaşmak isteyen herkesin cehaletten kurtulması, ondan uzaklaşması gerekir.
Bilginin kişiler ve toplumlar üzerindeki etkisi şüphesiz tartışılmaz..

Onun için Rabbimiz şöyle buyurmuştur.

FURKAN SURESİ 52. AYET ..
Öyleyse kâfirlere itaat etme ve onunla (Furkan ile) onlara karşı olanca gücünle (BÜYÜK) bir CİHAD yap.

İslâm dinin tanıtılması, KUR’AN’ın tebliğ ve tebyin esasına dayanır.

İLİM İLE CİHAD işte bu faaliyetin adıdır.

Buna KUR’AN İLE CİHAD’da denilir.

Yukarıdaki ayette KUR’AN ile cihadın BÜYÜK CİHAD olarak nitelenmesi, ALLAH’ın İLİM VE CİHAD konusuna ne kadar önem verdiğini göstermektedir..

MAL İLE YAPILAN CİHAD ise, ALLAH’ın insana ihsan etmiş bulunduğu MAL ve SERVETİN, ALLAH yolunda harcanmasıdır. Bilindiği gibi artık dünyada her iş para ile yapılmaktadır.
Hakkın korunması ve zafere ulaşılması da yine paraya bağlıdır.

BUNUN İÇİN MAL İLE YAPILAN CİHAD’IN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜKTÜR. Nitekim Rabbimiz de cihad ayetlerinde hep malların cihad için harcanmasından söz etmiştir ;

SAFF SURESİ 10,11,12. AYETLERİ ..
Ey inanmış olan kimseler! Size, sizi can yakıcı bir cezadan kurtaracak, kazançlı bir ticaret göstereyim mi? ALLAH’a ve O’nun elçisine inanacaksınız; ALLAH YOLUNDA CANLARINIZLA MALLARINIZLA ÇABA HARCAYACAKSINIZ İşte bu, eğer bilirseniz, sizin için daha iyidir Sizin günahlarınızı bağışlar ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki hoş meskenlere girdirir. İşte bu, büyük kurtuluştur.

TEVBE SURESİ 24. AYET ..
De ki; eğer ki BABALARINIZ, OĞULLARINIZ, KARDEŞLERİNİZ, AKRABALARINIZ, KABİLENİZ, elde ettiğiniz MALLAR, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler, size ALLAH’tan, O’nun elçisinden ve O’nun yolunda cihaddan daha sevimli ise, artık ALLAH emrini getirinceye kadar bekleyiniz. Ve ALLAH fasıklar kavmine doğru yolu göstermez.

HUÇURAT SURESİ 15. AYET ..
Müminler ancak, ALLAH’a ve O’nun elçisine iman edenler, sonra da şüpheye düşmeyen ve MALLARI ve CANLARI ile ALLAH yolunda cihad eden kimseledir. İşte bunlar sadıkların ta kendisidir.

TÖVBE SURESİ 41. AYET ..
Hafif teçhizatla ve ağırlıklı olarak sefere çıkın ve mallarınızla, canlarınızla ALLAH yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

NİSA SURESİ 95.96. AYETLER ..
Müminlerden özür sahibi olmaksızın oturanlarla ALLAH yolunda MALLARIYLA, CANLARIYLA cihad edenler eşit olamazlar. ALLAH, MALLARIYLA CANLARIYLA cihad edenleri, derece itibariyle, oturanlara fazlalıklı kıldı. Ve ALLAH onların hepsine EN GÜZEL’i vaat etmiştir. Ve ALLAH mücahitlere, oturanların üzerine büyük bir ecir fazlalaştırmıştır: Kendi katından dereceler, bir mağfiret ve rahmet. Ve ALLAH, çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.

Umûmî mânâsıyla CİHAD, kişinin NEFSİNİ TEZKİYE VE TERBİYE ile uğraşması,
ALLAH’ın emirlerini ihlâsla yerine getirmesi, haramlarından kaçınması, müslüman kardeşine nasihatte bulunması, MÜSLÜMAN OLMAYAN BİRİNE İSLAM’I DELİLLERİYLE ANLATIP İKNA ETMESİ ve dînini, nâmusunu, canını, vatanını, neslini, malını mülkünü korumak, İSLAM’ı yaymak ve buna mânî olan engelleri ortadan kaldırmak için CAN, MAL, DİL ve DİĞER TÜM İMKANLARLA mücâdele ve muhârebe etmesi mânâlarına gelir.

Bu sebeple CİHAD kelimesi, nefisleri ISLAH edip ALLAH TEALA’NIN RIZASI İÇİN İLAY-I KELİMETULLAH ALLAH’IN DİNİNİ YÜCELTMEK uğrunda fert ve cemiyet olarak İSLAMİ bir hayat yaşama maksadıyla sarf edilen bütün CEHD ve gayretleri ifâde etmektedir..

Bu bakımdan ALLAH RASULÜ’nün yirmi üç senelik NÜBÜVVET hayâtının TAMAMININ BU UĞURDA GEÇTİĞİNİ SÖYLEMEK MÜBALAĞA SAYILMAZ ! ..
BU KONUDA AYRICA ŞU AYETLERE DE BAKABİLİRSİNİZ

Âl-i Imran; 142 ..
Tövbe; 16, 19, 20, 73, 88 ..
Bakara; 218 ..
Muhammed; 31..
Enfal; 72, 74, 75 ..
Nahl; 10 ..
Ankebut; 68 ..
Maide; 35, 43 ..
Tahrim; 9 ..
Hacc; 78 ..

Burada unutulmaması gereken, İslam’ın; ne Yahudilerin tezahürunda olduğu gibi çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden yok etmesi, ne de Hıristiyan inancında yanlış yorumlandığı gibi SANA TOKAT ATANA SENDE DİĞER YANAĞINI ÇEVİR anlayışıdır..

İslam, hayatın gerçeklerine yüz çevirmemektedir.

ZULME UĞRADIĞINDA HAKKINI ALMAK İÇİN UĞRAŞIRSIN, LAKİN BUNU YAPARKEN HADDİ AŞMAMALISIN ..

İSLAM (Selam, Barış), SAVAŞA DAHİ BİR AHLAK YÜKLEMİŞTİR ..

Kötülüğün cezası, kötülüğün yapıldığı kadardır.

İhtirasların, gözü kör bir öfkenin yüreğimizi sarmasına izin vermez.

ÇÜNKÜ, İNSANA İMTİHANDA OLDUĞUNU HATIRLATMAKTADIR.

Biz dünya da ADALETİ ortaya koymaya çalışacağız, Ahirette ise ALLAH, bunu en güzeliyle tecelli ettirecektir. Çünkü O (ADL) (Adil) dir.

İnsan farkına vararak münafıklığa düşebileceği gibi, farkına varmadan yani kendi dünyasını,duruşunu eleştirmediği sürece de münafık bir karaktere sahip olabilir. (Bunu sorgulamalıdır)

Kelime kökünden de anlaşılacağı gibi münafık, Arap tavşanı (jarboa) gibi İKİ YUVASI bulunan İKİ YÜZLÜ bir adamdır.

Birinde tehlike gördüğü an diğerine geçer..

Bunun bugün ortamındaki anlamı; münafık o kimsedir ki rant görünce ön sıralara (protokole) yanaşır, iş infak ve cihada yani maldan ve candan vermeye gelince ortalıktan kaybolur..

Bu nedenle tavşan gibi ürkek ve korkak olurlar..

Tehlikeyi gördüklerinde arslan gibi kükreyerek tehlikenin üzerine yürüyemezler, kuyruklarını kıvırıp tavşan gibi sıvışmaya bakarlar.

SİZ HİÇ BELGESELLERDE TAVŞANLARIN SAVAŞTIĞINI GÖRDÜNÜZ MÜ ?

Tepkinizi İfade Edin
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

* Kaynak belirtmek suretiyle alıntı yapılabilir.
* Yazarın düşüncesi, sitenin genel düşüncesinden farklı olabilir (Düşünce farklılığı zenginliğimizdir).
* Yazının tüm sorumluluğu yazarın şahsına aittir.

0 0 Oy
Gönderiyi Puanla
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları gör

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
0
Düşüncelerinizi bildirmek ister misiniz, lütfen yorum yapınx