ARAŞTIRMAKUR'AN

Kur’an’da Kur’an’ın Tanımı

— Ağır bir sözdür. (Müzzemmil 5)
— Alemlerin rabbi tarafından indirmiştir. (Yunus 37, Şuara 192, Sedce 2, Vâkı’a 80, Hakka 43)
— Alemlere (aklını çalıştırabilecek varlıklara) uyarılar içeren bir kitaptır. (Furkan 1)
— Aliy ve Hakiym (Mutlak üstün/yüce ve her işi hikmetli olan Allah)in katındaki ümmül kitabta (ana belekte) kayıtlıdır. (Zuhruf 4)
— Allah’ın ilmi/bilgisi ile indirilmiştir. (Hud 14)
— Allah’ın koruması altındadır. (Hicr 9)
— Allah onunla rızası peşinde olanları selâmet yollarına iletir ve onları izniyle, karanlıklardan aydınlığa çıkarıp kendilerini dosdoğru bir yola iletir. (Maide 16)
— Allah resulu’nun kalbine inmiştir. (Bakara 97, Şuara 194)
— Allah adına düzüp uydurulmuş bir ifitira değildir. (Yunus 37, Yusuf 111)
— Ana belekte (umul kitabta) kayıtlıdır. (Zuhruf 4)
— Anlaşılması kolay olan bir kitaptır. (Meryem 97, Kamer 17, 22, 32, 40, Duhan 58, Müzzemmil 20)
— Arabça’dır (İlk muhataplar anlasın diye arabça indirmiştir). (Yusuf 2, Ra’d 37, Nahl 103, Taha 113, Zümer 28, Şuara 195, Fussilet 3, Şura 7, Zuhruf 3, Ahkaf 12)
— Ayetleri açıklanmıştır. (En’am 55, 65, 97-98, 105, 126,Yunus 5, Hud 1, Ra’d 2, Fussilet 3)
— Ayetleri mübindir. (yani, Ayetleri açık ve açıklaycıdır). (Bakara 99, Maide 89, Hac 16, Nur 1, 34, 46, Ankebut 49, Hadid 9, Mücadile 5, Talak 11)
— Ayetleri tahkim edilmiş, hakiym ve habir (her şeyi hikmetle yapan ve her şeyden haberdar) olan Allah tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanmış (tafsil edilmiş) bir kitabtır. (Hud 1)
— Ayetleri üzerinde derin derin düşünülsün (tedebbür edilsin) diye inmiştir. (Sad 29)
— Ayırt edici bir sözdür. (Tarık 13)
— Aziz ve Alim olan Allah tarafından indirlmiş. (Mü’min 2)
— Aziz (değeri yüce olan) bir kitaptır. (Fussilet 41)
— Aziz ve Hakim olan, Allah tarafıdan îndirllmiiştir. (Şura 3, Zümer 1, Casiye 2, Ahkaf 2)
— Aziz ve Hamid olan Allah’in yoluna iletmek için inmiştir. (İbrahim 1, Sebe 6)
— Aziz ve Rahim olan Allah taraından indirilmiştir. (Yasin 5)
— Basiret (bilinç) kaynağıdı. (En’am 104, A’raf 203,Yusuf 108, Casiye 20)
— Beşir ve Nezirdir (Müjdeleyici ve uyarıcıdır). (Fussilet 4)
— Beyyine/Beyan’dır. (Ali imran 138, En’am 105, 157, Beyyine 1)
— Bir bilgi ile (bir metod ile) açıklanmıştır. (yani, açıklamasıda bir bilgi -bir metot- ile yapılır.) (A’raf 52)
— Burhan (delil/kanıt/belge) dır. (Nisa 174)
— En güzel kıssa olan, Hz Yusuf kısasını (bire bir yaşanmış hayat hikayesini) anlatır . (Yusuf 3)
— En güzel sözdür. (Zümer 23)
— Evrenseldir. (Ali imran 138, En’am 90,
Yusuf 104, Furkan 1, Zümer 41, Casiye 20, Kalem 52, Müddessir 31, 55, İnsan 29, Abese 12, Tekvir 28)
— Daha önceki ilahi uyarılara benzer bir ilahi uyarıdır. (Necm 56)
— Daha önce kendilerine kitap verilenler, onun hak olarak Rabbin katından indirilmiş bır kitab olduğunu bilirler. (En’am 114)
— Daha önce kendilerine kitab verilenler (önceki vahyin mensubları) onada inanırlar. (Kasas 52-53)
— Din adına gerekli olan her şeyi açıklayan bir kitaptır. (Yusuf 111, Nahl 89)
— Furkan’dır (Kendisiyle doğru ile yanlış fark edilir). (Ali mran 4, Furkan 1)
— Göklerin ve yerin bütün sırlarını bilen (Allah) tarafından indirilmiştir. (Furkan 6)
— Hakikati hatırlayabilen (hakikati tezekkür edebilen) bir toplum ıçın ayetleri açıklanmıştır. (En’âm 126)
— Hakim ve Alim (her işi hikmetli olan/her hükmünde tam isabet kayd eden ve her şeyi bilen Allah) katındadır. (Neml 6)
— Hakim ve Hamid (her hükmünde tam isabet kaydeden/yaptığı her işinde hikmet olan ve hamdin kaynağı) olan Allah tarafından indirilmiştir. (Fussilet 42)
— Hakk’tır (Gerçeğin ta kendisir ve beli bir anlam-amaç için indirilmiştir). (Bakara 176, Ali imran 3, Nisa 105, Maide 48, En’am 66,
Hud 17,120 , R’ad 1, Nahl 102, İsra 105, Secde 3, Fatır 31, Zümer 2, 41, Şura 17, Hadid 16)
— Hakkal yakindir (kesin doğrudur). (Hakka 51)
— Hayata geçirilsin diye peyderpey ve dura-dura (ala müksun olarak) inniştir. (İsra 106)
— Her mesele için içinde bir örnek buludurandır. (İsra 89, Kehf 54, Rum 58, Zümer 27)
— Hidayet ve Rahmet kaynağıdır. (En’am 157)
— Hikmetli bir kitabtır. (Yunus 1, Lokman 2, Yasin 2)
— İçinde çelişki ve anlam kargaşası olmayan bir kitaptır. (Kehf 1)
— İçinde hiç bir şübhe bulunmayandır. (Bakara 2, Yunus 37, Secde 2)
— İftira bir söz degildr. (Yusuf 111)
— İlim (beli bir sistem) üzere açıklanmıştır. (A’raf 52)
— İman edenler için Hidayet (doğru yolun rehberi) ve (duygu-düşünce hastalıkların) şifasıdır. (Yunus 57, Fussilet 44)
— İman edenleri inançlarını sabitleştirmek için inmiştir. (Nahl 102)
— İnsanların konuşabilmesi kadar haktır/gerçektir. (Zariyat 23)
— İnsanlık icin açık ve her şeyi açıklayan (bir beyan), takvalı (Allah’a karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar) için bir hidayayet (rehber) ve bir öğüt’tür. (Ali imran 138)
— İnsanları karanlıklardan aydınlığa, çıkartmakak için indirilen bir
kitabdır. (İbrahim 1)
— İsrail oğullarının (yani Tevrat mensuplanın) içine düştüğü bir çok konuyu bütün gerçeği ile kıssa eder/açıklar. (Neml 76)
— İzzet/Şeref ve îtibar kaynağıdır. (Enbiya 10)
— Kadir gecesinde inmeye başlamıştır. (Kadir 1)
— Kahinin sözü (dolayısıyla kehanet) değildir. (Hakka 42)
— Karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için indirilmiştir. (Maide 15, İbrahim 1, Hadid 9, Talak 11)
— Kendisini inkar edenlere hasret-üzüntü sebebi olacak bir kitaptır. (Hakka 50)
— Kendilerine ilim verilenler, Kur’an’ın hak/gerçek olduğunu ve onun, mutlak güç sahibi ve övgüye lâyık olan (Allah’ın) yoluna ilettiğini görürler. (Sebe 6)
— Keriym (muhatabına değer yükleyen) bir hitaptır. (Vâkı’a 77)
— Keriym bir elçin’in sözüdür. (Hakka 40, Tekvir 19)
— Kesin olarak inan bir toplum için ayetleri ap açıktır. (Bakara 118)
— Kesin olarak inan bir toplum için, Hidayet (doğru yol rehberi) ve Rahmettir. (Casiye 20)
— Kim ondan yüz çevirirse kiyamet gönü ağır bir yük yüklenecektir. (Taha 100)
— Korunmuş bir kitap içindedir. (Vâkı’a 78)
— Levhi mahfuzda (Korunulmuş ana bellekte) kayıtlıdır. (Buruc 22)
— Mev’izedir (Öğüt’tür): Ali imran 138, Yunus 57, Hud 120)
— Muhsinler (iyi olup, iyi davrananlar, Allah’ı görür gibi Allah’a kuluk edenler) için müjdedir. (Ahkaf 12)
— Muhsinler için Hidayet ve Rahmettir. (Lokman 3)
— Mukin (deliler ile ikna olup, yürekten inanan) bir toplum için Hidayet ve Rahmettir. (Casiye 20)
— Mutakiler (sorumluluk bilinci ile hareket edenler) için bir tezkire (yani gerçeği hatırlatma) dir. (Kıyamet 48)
— Mutakiler (sorumluluk bilinci ile hareket edenler) için bir rehberdir. (Bakara 2)
— Mutakiler (sorumluluk bilinci ile hareket edenler) için bir tezkire (yani gerçeği hatırlatma) dir. (Kıyamet 48)
— Mutakiler (sorumluluk bilinci ile hareket edenler için bir hidayet (doğru yolun rehberi) ve öğüttür. (Ali imran 138)
— Mutakiler (sorumluluk bilinci ile hareket edenler) için bir öğüttür. (Ali imran 138, Nur 34)
— Mübarek bir kitab’tır. (En’am 92,155, Enbiya 50, Sad 29)
— Mübarek bir gecede inmiştir. (Duhan 3)
— Mübin (ap açık ve açiklayıcı) bir kitabtır. (Maide 15, Yusuf 1, Hicr 1, Şuara 2, Neml 1, Kasas 2, Yasin 69, Zuhruf 2, Durhan 2)
— Müheymindir (gerçek ile yalanın arasını ayırt eden bir mihenk taşıdır). (Maide 48)
— Mükerrem, yüceltilmiş ve temizlenmi, çok iyi olan (vahyi iletmkle görevli melek) elçilerin elindedir. (Abese 13-16)
— Müslümanlar (hakka ve hakikate teslim olanlar) için, Hidayet, Rahmet ve Müjdedir. (Nahl 89)
— Müslümanlar (hakka ve hakikate teslim olanlar) için, Hidayet ve Müjdedir. (Nahl 102)
— Mü’minler için hidayet ve Müjde’dir: (Bakara 97, Neml 2)
— Mü’min bir toplum için Hidayet ve Rahmettir. (A’raf 52, 203, Yusuf 111, Nahl 64)
— Mü’min bir toplum için Zikir ve Rahmettir. (Ankebut 51)
— Mü’minler için Hidayet ve Rahmettir. (Yunus 57, Neml 77)
— Mü’minler için şifa ve Rahmettir.(İsra 82)
— Mü’minler için Mev’ize ve Zikirdir. (Hud 120)
— Müteşabih ve Mesani bir kitaptır. (Zümer 23)
— Nur’dur. (Nisa 174, A’raf 157, Şura 52, Teğabun 8)
— O, inkarcılar için “Onlara Kur’an okunduğu zaman neden secde etmezeler?” (Yani, Onlara Kur’an okunduğu zaman neden tam teslim olmazlar?) diye soruyor. (İnşikak 21)
— O, kendisinden kaçanları, aslan’dan kaçan yaban eşeklerine benzetir. (Müddessir 49-51)
— O, ‘kendisinden sonra hangi söze inanacaklar’ diye sorar. (A’râf 185, Mürselat 50)
— O, “iddianızda doğru iseniz, bunun bir benzerini getirin” diye meydana okuyor. (Tur 32, İsra 88, Hud 13, Yunus 38, Bakara 23-24)
— O, en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan mü’minler için büyük bir mükâfat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. (İsra 9)
— O, kendi üzerinde tedebbür etmemizi (kendi üzerinde derin-derin düşünmemizi, yani, sadece dedikleriyle değil demek istediklerinide düşünmemizi) ister. (Sad 29, Muhammed 24)
— Onun içinde insanları diimdik ayakta tutabilecek yasalar vardır. (Beyyine 3)
— Onun içinde, mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler vafdır. Zalimlerin ise ancak zararını artırır. (İsra 82)
— Ondan önce kendilerine ilim verilenler, (Kur’an) kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. (İsra 107)
— Ona yamuk bir bakışla bakanın (mesajını yanlış tev’iler ile tev’il edenlerin) başına bir şeytan musallat edilir; Artık o (şeytan), onun uydusu haline gelir. O şeytan, onu saptırdığı halde, o kendisini doğru yolda sanar. (Zuhruf 36-37)
— Onu fasıklarda başkası inkar etmez. (Bakara 99)
— Onun ne önünde nede arkasında (ne gizli nede açık) bir batıl yaklaşamaz. (Fussilet 42)
— O, “Onlar hâlâ Kur’ân’ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o Allah’tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişkiler bulurlardı” diye sorar. (Nisa 82)
— O, saçma sapan ve anlamsız bir söz değildir. (Tarık 14),
— Önceki hikmet dolu kitaplarında’da (lefi zuburi evveliyn’de) geçer. (Şuara 196)
— Öncekilerin ibretlik olaylarını anlatan bir kitaptır. (Nur 34)
— Önceki kitabları (önceki vahiyleri) tasdik eden bir kitab’tır. (Bakara 41, 89, 91, 97, 101, Ali imran 3, Nisa 47, Maide 48, En’am 92, Yunus 37, Yusuf 111, Fatır 31, Ahkaf 12)
— Rabbimizin rahmetinin bir tecelisidir. (Duhan 6)
— Rabbimiz tarafından indirilmiştir. (R’ad 1)
— Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. (Fussilet42)
— Rızıktır. (Vâkı’a 82)
— Ruhul Emin (Nezzele bihi RUHUL emin). (Şuara 193)
— Ruhtur. (Nahl 2, Şura 52)
— Sağduyu ve öz akıl sahiplerini (ulul elbab denilen kişilerin) gerçeği hatırlaması için inmiştir. (Sad 29)
— Şairin sözü (şiir) değildir.:(Hakka 41)
— Şanlı ve şerefli bir kur’an’dır. (Kaf 1, Buruc 21)
— Şeref ve izzetin kaynağıdır. (Enbiya 10)
— Şehirlerin anası (olan Mekke) ve onun çevresinde bulunanları (tebliğin ulaşabileceği herkesi) uyarmak için inmir. (Şura 7)
— Şifadır. (Yunus 57, İsra 82)
— Şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarmak için inmiştir. (Şura 7)
— Ulaşabilecek herkese tebliğ edilmelidir. (Enam 19
— Tertemiz sayfalar içindedir (Beyyine 2)
— Tertil üzere Yani anlayarak sindire sindire) okumayı isteyen bir kitaptır. (Müzzemmil 4)
— Yaratan rabbin adıyla (varlığı, hayatı, olayları) okumayı emr eden bir kitaptır. (Alak 1)
— Zalimleri uyarmak için indirilmiştir. (Ahkâf 12)
— Zikirdir (yani: unutulmuş olan hakikatleri hatırlatan bir kitaptır) (Ali imran 58, En’am 90, Araf 2, Hud 120, Yusuf 104, Hicr 9, Taha 99, 113, Enbiya 10, 24, 36, 42, 50, Ankebut 51, Zuhruf 5,, Yasin 69, Sad 1, Hadid 16, Talak 10, Kalem 52, Müzzemmil 19, Müddessir 31, 54, İnsan 29, Abese 11, Tekvir 27)

Tepkinizi İfade Edin
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

* Kaynak belirtmek suretiyle alıntı yapılabilir.
* Yazarın düşüncesi, sitenin genel düşüncesinden farklı olabilir (Düşünce farklılığı zenginliğimizdir).
* Yazının tüm sorumluluğu yazarın şahsına aittir.

5 4 Oy
Gönderiyi Puanla
Abone ol
Bildir
guest
1 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları gör
Yasemin Denizli
Yasemin Denizli
3 yıl önce

Elinize sağlık. Çok güzel bir çalışma olmuş.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
1
0
Düşüncelerinizi bildirmek ister misiniz, lütfen yorum yapınx