ANALİZARAŞTIRMADENEMELERHADİSKUR'ANYAZILAR

MESİH ve MEHDİ ANLAYIŞI

İsim olarak,
HİDAYET GÖRMÜŞ, HİDAYET EDİLMİŞ, yani DOĞRU YOL GÖSTERİLMİŞ, DOĞRU YOLA KILAVUZLANMIŞ demek olan ve Arapça bir sözcük olan MEHDİ sözcüğü, bir kısım Müslümanlar tarafından, ilerideki bir tarihte KIYAMETE YAKIN BİR ZAMANDA ortaya çıkacağı zannedilen belirli bir varlığa isim olarak verilmiştir…

İslâmiyet’in tek kaynağı KUR’AN’da MEHDİ ile ilgili bir tek ayet, bir tek işaret bulunmamasına rağmen, Müslümanlar arasında böyle bir inancın oluşması, YAHUDİ ve HIRIİSTİYAN inançlarındaki MESİH inancına dayanmaktadır.

BU HUSUS ANA BRİTANNİCA TARAFINDAN ŞU SATIRLARLA SAPTANMIŞTIR ;

MEHDİ İslâm’da kıyametten önce gelerek dünyayı adaletle dolduracağına inanılan kurtarıcı.
Başta YAHUDİLİK ve HIRİSTİYANLIK olmak üzere hemen bütün din ve kültürlerde bulunan MESİH inancının İSLAM HALK KÜLTÜRÜNDEKİ UZANTISIDIR.

Bu durumda, mehdi kavramının ayrıntılarına girmeden önce, İSLAM’da yeri olmayan bu yanlış inancın kaynağı olan MESİH inancının ne olduğuna bakmakta yarar vardır.

KUR’AN’da İSA PEYGAMBERİN lâkabı olarak geçen MESİH sözcüğü

Biz, ALLAH’ın resulü Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük demeleri yüzünden. Oysaki onu öldürmediler, onu asmadılar da; sadece o onlara benzer gösterildi. Onun hakkında tartışmaya girenler, onunla ilgili olarak tam bir kuşku içindedirler. Onların, ona ilişkin bir bilgileri yoktur; sadece sanıya uymaktalar. Onu kesinlikle öldürmediler. ( NİSA SURESİ 157. AYET )

(..Yemin olsun ki, ALLAH, Meryem’in oğlu MESİH’in ta kendisidir diyenler küfre batmışlardır..)
( MAİDE SURESİ 72. AYET)

(..Meryem’in oğlu MESİH, bir resulden başkası değildir. Ondan önce de RESULLER GELİP GEÇMİŞTİR..)
( MAİDE SURESİ 75. AYET )

BU KONU HAKKINDA ANA BRİTANNİCA ŞU BİLGİLERİ VERMEKTEDİR ;

MESİH, İBRANİCE MAŞİAH MESHEDİLMİŞ KUTSAL YAĞLA KUTSANMIŞ

geniş anlamda ;
dinsel düşüncede dünya tarihinin sonunda tanrısal bir görevi yerine getirerek insanlığı kötülük ve günahlardan kurtaracak kişi ..

dar anlamda ;
Hz. Davud’un soyundan gelerek İsrailoğullarını geçmişteki altın çağına kavuşturacak kral.

Hıristiyanlık, daha Yeni Ahit yazarlarından başlayarak MESİH adını (Yunanca Hristos; Lâtince Christus) Hz. İSA ile özdeşleştirmiş, insanoğlunu günahkârlığın boyunduruğundan çıkararak Tanrı’yla sonsuza değin barıştırdığına inanılan bu kurtarıcıyı İSA MESİH biçiminde adlandırmıştır..

TEVRAT’ın hiçbir yerinde dünya tarihinin sonunda ORTAYA ÇIKACAK BİR MESİHTEN SÖZ EDİLMİYORDU.

Kusursuz bir kralın yönetimindeki bir çağın geleceğini öngören bölümlerde de hiçbir yerde MESİH terimi kullanılmıyordu.

Bununla birlikte günümüzdeki araştırmacıların çoğuna göre Yahudilerin mesih beklentisi krallık kavramı ile ilgili inançlardan türemişti. Buna göre meshedilmiş kral tanrısal kökenli olmadığı hâlde TANRI’nın Oğlu olarak adlandırılacak, dünyanın kurtuluşu umutları ona yüklenecekti.

Kitab-ı Mukaddes geleneğinden etkilenmemiş dinlerin ahiret öğretilerinde de MESİH BENZERİ İNANÇLAR ORTAYA ÇIKTI.

Budizm gibi mesihçiliğe oldukça uzak olan bir din bile, örneğin Mayahana grupları arasında, gelecekte gökten inerek inananları cennete götürecek BUDA MAİTREYA inancını doğurdu.

Bütünüyle ahiret yönelimli olan ZERDÜŞT dininde de, ZERDÜŞT’ün ölümünden sonra gelecek bir oğlunun, dünyayı sonsuz esenliğe getirmesi ve ÖLÜLERİ DİRİLTMESİ BEKLENİYORDU ..

Görüldüğü gibi, sadece semavî dinlere mensup olanlar arasında değil, yeryüzündeki tüm ilkel dinlerde var olan inanca göre KÖTÜ GİDİŞE DUR DİYECEK olan bu BEKLENEN KURTARICI , aslında insanların zulüm ve işkence altında inlediği dönemlerde, ezilen ve baskı altında tutulan zavallı kitlelerin ürettiği bir HAYALİ KAHRAMAN ütopik bir SÜPERMAN’dir..

MÜSLÜMANLARDA MEHDİ İNANCI

İSLAM TARİHİ ve İSLAMİ BİLİM KAYNAKLARI İNCELENDİĞİNDE, önceden YAHUDİ ve HIRİSTİYAN olan bir çok kişinin MÜSLÜMAN OLDUKTAN SONRA, eski inanç ve kültürlerini İSLAM DİNİNE UYARLAMAYA ÇALIŞTIKLARI, yani kendi sapık inanç ve amellerini, İSLAMİLEŞTİRMEYE çalıştıkları görülmektedir.

Nitekim tüm İSLAM bilginleri, ( Kâ’bu-l Ahbar, Vehb b.Münebbih, Abdullah b.Selam, Temim-i Dari, İbn-i Cüreyc ) gibi kişilerin, bu icraatı çokça yaptıkları konusunda birleşmektedirler.

İşte MEHDİ inancı da, bu gibi kişiler marifetiyle MÜSLÜMANLAR ARASINA GİRMİŞ VE YAYILMIŞTIR. Çünkü zaten KUR’AN’da bahsi geçmeyen bu kavrama, ne İSLAM dinini iyi anlamış ve bu sebeple sonradan mezhep imamı olarak kabul edilmiş İMAM-I AZAM, İMAM MATURİDİ, İMAM-I EŞ’ARİ gibi bilginlerin eserlerinde bu kavramlar geçmemiştir.

Hayatta iken müritleri tarafından MEHDİ olarak kabul edilmiş olan bu zat, insanların ALLAH’tan yardım istemeyi unutacaklarını düşünmüş olmalı ki ;

ÜMİTSİZLİĞE DÜŞÜLDÜĞÜNDE, kahredici, zalim idareciler, istilâlar, sürgünler, baskılar döneminde insanlar böyle bir ümide muhtaçtır. O sayede KÖTÜ ŞARTLARA SABREDİLİR, tahammül edilir. Onun için MEHDİ İNANCI GEREKLİDİR DİYEBİLMİŞTİR ..

BUHARİ ve MÜSLİM dışındaki hadis kitaplarında MÜTEVATER olmayan, bir kaç zayıf rivayete konu edilen MEHDİ inancı inançlarının temeli RÜYA ve KEŞİF olan, aslında inanç ilkeleri ve amelleri itibari ile İSLAM’dan çok farklı bir din olan tasavvuf ve tarikat çevreleri ile Şİİ MEZHEBİNDE REVAÇ BULMUŞTUR. Oysa İSLAM’da ZANNA DAYALI İNANÇ OLUŞTURULMAZ ! …

YUNUS SURESİ 36. AYET

Onların çoğu ZANDAN başka bir şeyin ardından gitmiyor. Doğrusu şu ki, ZAN HAKTAN HİÇBİR ŞEY İFADE ETMEZ. ALLAH onların yaptıklarını iyice bilmektedir..

MEHDİ KİMDİR ?

ŞİİLİK’te MEHDİ, YÜCE BİR İMAM’dır.
Onu kimse göremez, bilemez. Çünkü kendisini gözlerden saklamıştır. O ÖLMEMİŞTİR.
Kıyamet yaklaştığında saklandığı yerden çıkacak, yeryüzünden her türlü kötülüğü kaldırarak herkesin mutluluğunu sağlayacak, böylece ALLAH tarafından kendisine verilen görevi yerine getirmiş olacaktır.

ŞİİLİK’in İMAMİYYE ekolüne göre ise MEHDİ, Hasan ASKERİ’NİN OĞLUDUR.
Babası öldüğü zaman yaşı çok küçük olmasına rağmen babasının cenaze namazını kıldırmıştır.
Sonra dünyadan el etek çekerek görünmez olmuştur.

Topluma yolladığı mesajları, belirlediği dört temsilci ile iletmiş, kendisi ölünce bu temsilcilerin de görevleri bitmiştir..

MEHDİ inancının, Şİİ ekolde Sünni ekole nazaran daha çok kabul edilmesinin sebebi, EMEVİ SOYUNUN, ABBASİ SOYUNA ÇEKTİRDİĞİ AŞIRI ZULÜM VE İŞKENCEDİR

ZAYIF RİVAYETLERE GÖRE İSE MEHDİ ;

—–Kıyamete yakın bir zamanda, Sünnetlerin unutulup bid’atlerin çoğaldığı, ZULÜM ve FESADIN hüküm sürdüğü bir zamanda ORTAYA ÇIKACAKTIR…

—– Peygamberimizin kızı FATIMA’nın OĞLU HÜSEYİN’İN NESLİNDEN GELECEK (yani seyyit olacak), Medine’de doğacak ama kendisini Mekke’de tanıtacak, peygamberimiz gibi kendi adı MUHAMMED ve babasının adı da ABDULLAH OLACAKTIR…

—– Çok bilgin birisi olacak, KENDİ ADINA MEZHEP KURACAK ve bütün Müslümanlar kendisine uyacaktır…

——Ashab-ı Kehf’in kendisine yardım edeceği bu mehdi, tüm dünyanın hükümdarı olacak ve dünyayı zulümden temizleyerek, ADALETİ HAKİM KILACAKTIR…

——İSA PAYGAMBER ONUN ZAMANINDA GÖKTEN İNECEK, onun arkasında namaz kılacak ve DECCAL’a karşı beraber mücadele edeceklerdir…

——ALTI ila DOKUZ yıl arasında SALTANAT SÜRECEK ve bu dönemde BOL YAĞMUR YAĞACAK, TOPRAK BEREKETLİ OLACAKTIR…

İşte bu inanç olmuş kavramlar, Tarih kitaplarında ve ansiklopedilerde görülebileceği gibi, TARİHTE BİR ÇOK ŞARLATAN MEHDİNİN ÇIKMASINA’DA YOL AÇMİŞTIR. Ama bu sapıklık tarihte kalmamış, TARİKAT ŞEYHLERİNİN MEHDİ OLDUĞUNA İNANAN İNSANLARCA GÜNÜMÜZE KADAR GELMİŞTİR. BU GÜN DAHİ KENDİSİNİ DOLAYLI YOLLARDAN MEHDİ İLAN EDEN, SIRÇA KÖŞKLERDE OTURAN VERSACE GÖMLEKLERLE TELEVİZYONLARDA POZLAR VEREN BİR ÇOK KİŞİNİN OLDUĞUNU GÖRMEK HİÇ DE ZOR DEĞİLDİR …

İSLÂM DİNİNDE MEHDİ İNANCI ;

BU YANLIŞ İNANCIN, İSLAM dini ile, hiçbir aşamada ÖRTÜŞTÜĞÜ HİÇ BİR HUSUS YOKTUR.
Çünkü bu yanlış inancın aşamalarında olacağı söylenen maddeler şunlardır ;

Memleket ZULÜM ve FESADA BOĞULDUĞU ZAMAN, hiç kimsenin zahmet edip bir çabaya girmesine gerek kalmadan ALLAH insanlara MESİH ya da MEHDİ’yi yollayacak, o da memleketi zulümden, baskıdan, fesattan kurtarıverecektir.

İnsanların MESİH ya da MEHDİ’nin dünyayı düzeltmesine yardım etmelerine de gerek kalmayacak, çünkü MESİH ya da MEHDİ’ye yardımcı olarak ALLAH mağaradan Ashab-ı Kehf’i çıkaracak ve gökten İSA’YI İNDİRECEKTİR.

Böylece insanlar TEKKELERDE KÖŞELERDE ELİNDE DOKSANDOKUZLUK TESBİH İLE LAK LAK EDECEKLER, ama memleket zulümden fesattan MESİH ya da MEHDİ ve yardımcıları tarafından kurtarılacaktır…

Yukarıdaki tabloya göre, ZULÜM ve FESATLA ÖLÜMÜNE MÜCADELE ETMİŞ PEYGAMBERLER ve YANDAŞLARI dünya insanlarını İslam’a öyle yada böyle kabullendiremedilerde , MESİH ya da MEHDİ’mi bunu yapacaktır. Allah yolunun yolcuları , SÜNNETULLAH’ın ne olduğunu anladıkları için, mücadeleye yalın kılıç kendi elleriyle girişmişlerdir. Onların kutsal mücadelesi göz önüne alınmalıdır.

HALBUKİ İSLAM’IN ÖNGÖRDÜĞÜ İNSANLARDAN BEKLEDİĞİ İSE ŞUNLARDIR ;

MÜDDESSİR SÜRESİ 1,2. AYETLER ;

Sen Ey içine kapanan

Kalk,ve UYANIŞI BAŞLAT !

AL-İ İMRAN SURESİ 104. AYET ;

İçinizden hayra çağıran, doğruyu-güzeli emreden, KÖTÜ ÇİRKİNDEN ALIKOYAN BİR TOPLULUK OLSUN. Kurtuluş ve zafere eren işte onlardır.

FUSSİLLET SURESİ 33. AYET ;

ALLAH’a çağıran ve DÜZELTİCİ İŞLER YAPAN ve BEN MÜSLÜMANIM diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır.

ENFAL SURESİ 39. AYET ;

Fitne kalmayıncaya ve din tümüyle ALLAH’ın oluncaya kadar onlarla SAVAŞ. Vazgeçerlerse kuşkusuz ki ALLAH, ne yaptıklarını iyice görendir.

Görüldüğü gibi İSLAM DİNİNE GÖRE MÜSLÜMAN, her kötülük karşısında şartlara göre tavır almak, kötülüklerle mücadele etmek zorundadır.

Çünkü insanlar hak etmedikçe ALLAH, onların içine düştükleri perişanlığı değiştirmeyecektir.

RAD SURESİ 11. AYET ;

Her biri için onu önünden ve arkasından izleyen gözcüler vardır ki, kendisini ALLAH’ın emrine bağlı olarak koruyup denetlerler. Gerçek şu ki ALLAH, BİR TOPLUMUN MARUZ KALDIĞI ŞEYLERİ, ONLAR, İÇ DÜNYALARINDAKİNİ DEĞİŞTİRMEDİKÇE, DEĞİŞTİRMEZ. ALLAH bir TOPLUMA PERİŞANLIK DİLEYİNCE de ARTIK ONU GERİ ÇEVİRECEK BİR GÜÇ YOKTUR. Ve onlar için ALLAH dışında koruyucu bir DOST’DA BULAMAZLAR .

Sonuç olarak, MEHDİ ve MESİH’i karşılaştırdığımızda, MEHDİ denilen kişinin YAHUDİ ve HIRİSTİYANLIK inancındaki MESİH olduğunu, diğer bir ifadeyle MEHDİ’nin, MESİH’in İSLAMİLEŞTİRİLMİŞİ olduğunu görmekteyiz.

Orijinal İSLAM’da BÖYLE BİR İNANÇ YOKTUR , olması da MÜMKÜN DEĞİLDİR.

ŞİMDİ

EY HALKIM SÖYLE

ELİNİ VİCDANINA KOY VE DÜŞÜN Acaba bu tür ifadeler KUR’AN’da NEDEN GEÇMİYOR ?

Arayın tarayın, KUR’AN’ın hiç bir yerinde böylesi bir eskatoloji (gelecek tasavvuru) bulamazsınız..

Mehdinin geleceğine, İSA’nın ineceğine dair yapılan ZORLAMA YORUMLARIN HİÇ BİRİNİN ASLI ASTARI YOKTUR. Konuyla ilgili hadis olduğu iddia edilen rivayetlerin tamamı uydurmadır.

İBN HALDUN, altıyüzyıl önce “MUKADDİME” ADLI ESERİNDE bunları tek tek ele almış ve kesin bir şekilde çürütmüştür. Bunların hepsi eski dünya dinlerinin kurtarıcı beklentisini yansıtan boş inançlarıdır.

KUR’AN’ın bunların hiç birine itibar etmediğini ve insanlığa bambaşka bir gelecek tasavvuru getirdiğini görüyoruz. Bu açıdan bakınca, evet, KUR’AN son derece futurist (gelecekçi) bir kitaptır.

YOĞUN BİR ŞEKİLDE GELECEKTE OLACAKLARDAN VE YARINLARDA BEKLENMESİ GEREKEN ŞEYLERDEN BAHSEDER :

Fakat bu asla eskiden yaşamış bir kahramanın dirilerek yeniden dünyaya gelmesi veya bir kurtarıcının ortaya çıkıp dünyayı kurtarması beklentisi değildir.

PEKİ NEDİR ?

KUR’AN’ın İLERİDE ŞUNLAR OLACAK BEKLEYİN dediği şey nedir ? ..

ÜÇ ŞEY ;

1- Ölüm

2- Afet

3- Kıyamet

BÜTÜN KUR’AN BUNLARA DAİR UYARILARLA DOLUDUR.

Açın herhangi bir yerinden bir kaç sayfa okuyun, göreceksiniz.

BUNUN DIŞINDA BEKLENECEK BİR ŞEY YOKTUR.

Ne MEHDİ gelecek, ne Hz.İSA inecek, ne MESİH ZUHUR EDECEK ..

Bunların hepsi KUR’AN öncesi eski dünya eskatolojilerinde kalmış çaresiz, zavallı, boş beklentilerdir.

Aslında bu tür rivayetleri MEHDİ KUR’AN’DIR, HER MÜSLÜMAN MEHDİDİR, Hz.İSA’NIN RUHU GERİ DÖNECEK, davası hakim olacak vs. şeklinde TEVİL ederek yorumlamak da mümkün.

Fakat biz bu yoldan kazançlı çıkanın yine pusuya yatmış bekleyen ve halkı aldatmayı meslek haline getirmiş din simsarlarının olacağı kanaatindeyiz. Asıl böyle yapılınca onlara prim verilmiş olacaktır.

bu nedenle TEREDDÜTSÜZ HEPSİ REDDEDİLMELİDİR.

BUNUN HESABINI hem dünyada hem de ahirette VERMEYE HAZIRIZ.

Bu kadar kesin, aslı yok bunların ! …

Peki, elde KUR’AN gibi bir BÜRHAN-I HAKİKAT varken, bu kitabın bağlıları olduğunu iddia eden Müslümanlar dahi, nasıl oluyor da hala mehdi, mesih veya nuzul-i İsa beklentilerine inanabiliyor ? ..

İŞTE CEVABI ;

EY RABBİM, benim halkım bu KUR’AN’ı mehcur bıraktı TERK ETTİ/BİR KENARA ATTI/UZAKLAŞTI

FURKAN SURESİ 30. AYET

Tepkinizi İfade Edin
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

* Kaynak belirtmek suretiyle alıntı yapılabilir.
* Yazarın düşüncesi, sitenin genel düşüncesinden farklı olabilir (Düşünce farklılığı zenginliğimizdir).
* Yazının tüm sorumluluğu yazarın şahsına aittir.

0 0 Oy
Gönderiyi Puanla
Abone ol
Bildir
guest
1 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları gör
Anonim
Anonim
4 yıl önce

Malesef bunlara inanan o kadar çok insan varki…
Müslüman olan Kuranı açıp mealiyle birlikte okusa hepsinin kafaları yanacak gerçekten…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
1
0
Düşüncelerinizi bildirmek ister misiniz, lütfen yorum yapınx